ASTROLOJİ NEDİR?


Astrolojinin tanımını yaparken, aynı bilimi veya zekayı tanımlarken olduğu gibi grift tanımlar görebiliriz. Buna istinaden, dernek üyesi astrologlara ve astroloji araştırmacılarına göre bazı tanımlar:

Astrolog Devrim Dölen’in tanımı: Astroloji, bilimsel yöntemlerle gökyüzündeki pozisyonları gözlemlemek ve bu gözlemlerin hem daha eski denk geldiği olaylara bakarak, hem de yeni korelasyonları/örüntüleri hesaplayarak bir konuyu, durumu, olayı, geçmiş, an yada geleceği, başka bir araç kullanmadan tahmin etmeye çalışan bir bilimdir.

Astrolog Devrim Yılmazer’in tanımı: Astroloji, yer-gök ilişkisini, belirli bir zaman ve mekan olgusu içinde, gök cisimlerinin hareketlerini ve konumlarını esas alan ve bu ilişkiyi psikolojik, nesnel, bilimsel, felsefi, dini veya spiritüel anlamda açıklamaya çalışan bir bilgi bütünüdür.

Astrolog Erden Ülker’in tanımı: Astroloji, yeryüzünün karşısında yer alan gökyüzü içerisinde insanoğlunun gözleme şansı bulduğu ve bu yolla edindiği, evrenin davranış ve hareket bütünlüğünün bilgisidir. Dolayısıyla bilimsel yöntemler aracılığıyla kullanışlı hale getirilerek bu davranışları tanımaya ve deneysel olarak üzerinde çalışma yapmaya imkan sağlayan bir alandır.

Astrolog Seher tartan’ın tanımı: Bütünsel bakış açısına dayanan Astroloji ilmi; gökyüzü ile yeryüzü arasındaki bağlantıyı/etkileşimi; sembolizm aracılığı ile sentezleyebilme gücüdür. Doğduğumuz andaki gökcisimlerinin konumu ise evrensel bütünlüğün parçası olduğumuzun göstergesidir.

Astrolog Burcu Akkız’ın tanımı: Astroloji, sistemin ana çarkını inceleyen ve bütünselliği semboliklerle algılayabilme kabiliyeti sağlayan kadim bir öğretidir. Evrenin prensipleri dahilinde her şeyin uygun koşullar dahilinde var olabileceği algısını kullanır ve bu koşulların makro ve mikro düzeydeki etkilerini araştırır.

Astrolog Pınar Gürel’in tanımı: Astroloji; doğum haritamızdaki gezegen, gök cisimleri ve matematiksel olarak hesaplanmış noktaların burç yerleşimleri, bunların kendi içindeki açıları ve haritada bulundukları evlerden yola çıkılarak yapılan senteze göre geçmiş-gelecek bağlantısında sembolik okuma sanatı, doğduğumuz an ve konum itibariyle sadece kendimize özel, parmak izi misali kaderimizin şifrelerini bize gösteren önemli bir rehber, muazzam bir sistemdir.

Astrologlar Daniela Weise & Ludwig Klemens’in tanımı: Onlar [=astron ve logos], astrolojiyi, göksel vücutların hareketlerinin, Dünya’daki insanlar ve olaylar için uyarlanabilecek derin bir anlamının olduğu şeklinde tanımlarlar.

Astrolog Elisabeth Teissier’in tanımı: Karakteri belirleme ve astral tesirlerin, açıların, yıldızların ve burçların araştırılması yoluyla insanın kaderinin tahmin edilmesi sanatıdır. Gök ile yeryüzü arasındaki ilişkinin bilgisidir.

Astrolog Gertrud I. Hürlimann’ın tanımı: Astron [yıldız] ve Logos [ruh veya yüksek mantık, yüksek akıl] kelimelerinden oluşturulan astroloji, makrokozmos ile mikrokozmos arasındaki ilişkinin, ‘yukarıdaki nasılsa aşağıdaki de öyledir’ şeklinde olan analoji prensibine dayanan bilgisidir. Astroloji, insanı kozmosun bir parçası ve doğanın yapıtaşı olarak gören ve doğanın kendisiyle aynı kanunlara tabî tutan temel bilgidir.

Astrolog Lars Steen Larsen’in tanımı: Denilebilir ki astroloji, insanın evrenle karşılaşmasının sembolik bir resminin ve insanın açılımının bir taslağıdır. Bu karşılaşma ve açılım 2 prensiple belirlenir: Kaos ve düzen. Astroloji, kaos ile düzen arasındaki karşılaşmada ortaya çıkan değişimleri anlatır ki zaman da bu değişimlerle bağlantıdadır.

Astroloji Tarihi Araştırmacısı Kocku Von Stuckrad’ın tanımı: Çok genel konuşulacak olursa astroloji, göksel fenomenlerle dünyevi olaylar arasındaki bağlantıyı sorar.

Meydan Larousse tanımı: Yer olayları üstüne yıldızların etkisini belirtmeğe ve bu etkileri gözönünde tutarak geleceği önceden haber vermeğe dayanan müneccimlik sanatı.

Wikipedia tanımı: Astroloji, [Yun. „αστρολογία“ – kelime anlamı olarak ‘yıldız bilgisi’], belirli göksel vücutların, öncelikle Güneş sisteminin gezegenlerinin konumlarının, sistematik biçimde antropolojik-mitolojik bağlamda yorumlanmasıdır.

Duden tanımı: Duden’e göre astroloji; mekânın, göksel vücutların hareketlerinin ve mekân ile zamana bağlı koordinasyonla ilgili kesişim noktalarının matematiksel yorumundan, dünyevî olaylara ilişkin hüküm vermeyi ve onların gelişimlerini çeken öğretidir.

Bir yanıt yazın